.پانزده رقمی است IMEI منظور از شماره سریال برای گوشی تلفن همراه، کد Alternate Text
شماره گواهی بیمه نامه / شماره سریال کالا / شماره عضویت را وارد نمایید :